Декларація
про державний суверенітет України новий відлік історії незалежності
(до 30-річчя прийняття)

інформаційний дайджест
Декларація
про державний суверенітет України новий відлік історії незалежності
(до 30-річчя прийняття)

інформаційний
дайджест
Суверенітет держави – політико-юридична властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері.
Правовою основою державного суверенітету є конституції країн, декларації, загальновизнані принципи міжнародного права, які фіксують суверенну рівність держав, їхню територіальну цілісність, невтручання у внутрішні та зовнішні справи, право націй на самовизначення.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ХІІ скликання (Верховна Рада України І скликання) прийняла важливий політичний і правовий акт – Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка, новий відлік часу – епоха утвердження України як самостійної та незалежної країни.

У преамбулі та в десяти розділах Декларації про державний суверенітет України визначено верховенство, неподільність, повноту та самостійність влади республіки на її території. У документі зазначено, що Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення; що громадяни всіх національностей становлять народ України, який є єдиним джерелом державної влади в республіці; що від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України.

Декларація проголосила, що народ України має виключне право на володіння, користування та розпорядження національним багатством України, захист усіх форм власності в державі. Актом гарантовано всім національностям, що проживають на території Ук­раїни, право вільного національно­культурного розвитку, визнано пріоритет загальнолюдських цінностей перед класовими, норм міжнародного права перед нормами вну­трішньодержавного права. Декларацією проголошено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, територіальну цілісність України в межах наявних кордонів, економічну самостійність, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку. Ці базові положення лягли в основу законодавчих актів державного значення – Конституції та законів України.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про державний суверенітет України
ВИДАННЯ З ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ
Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р. Київ : Політвидав України, 1990. 8 с.

Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України. Тритомний монолог-діалог з двоєдиною Україною. Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України. вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : Освіта України, 2011. Т. 1-2. 1432 с. Т. 2-3. 1296 с.

У книзі вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради Української РСР ХІІ-го скликання з 28 червня по 16 липня 1990 року, проекти Декларації, фундаментальні статті, аналітичні матеріали народних депутатів Верховної Ради УРСР - народних депутатів України, урядовців, політичних діячів, роздуми тих, хто ухвалював Декларацію про державний суверенітет країни.
Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / голова ред. ради О. Барабаш ; відп. ред.: Я. Зайко. Житомир : Рута, 2010. 868 с.

Це видання є документально-публіцистичною розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липні 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події.
До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації — законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, — а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими у залі пленарних засідань.
Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів — усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію.Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк ; НДІ держ. будівництва та місцевого саморядування, Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2010. 272 с.


У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення із суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.


Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Юрид. думка, 2011. 300 с.

У монографії проаналізовано теоретико-методологічні засади, поняття та сутнісні ознаки державного суверенітету. Визначено сучасні концепції суверенітету держави в контексті глобалізацій них процесів, розглянуто його особливості в умовах європейської інтеграції України.
Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : (До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відпов. ред. Ю. С. Шемчушенко. Київ : Юрид. думка, 2011. 328 с.


У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру.
Козаченко А. І. Історія розвитку конституціоналізму в Україні : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Полтав. юрид. ін-т. Полтава : Астрая, 2020. 217 с.

Історія розвитку конституціоналізму в Україні – історико-теоретична юридична навчальна дисципліна, яка пропонується для вивчення у юридичних навчальних закладах вищої освіти на вибір студентів. Навчальний посібник містить інформацію про конституційні ідеї та концепції відомих науковців та політичних діячів України, аналіз змісту конституційних нормативно-правових актів, характеристику конституційних інститутів і конституційного процесу з огляду на основні періоди формування вітчизняного конституціоналізму. Актуальність вивчення історії українського конституціоналізму зумовлюється тим, що отримані знання дадуть можливість краще зрозуміти закономірності та особливості конституційного процесу в Україні у наш час.


Омарова А. А. Правовий статус України у період перебудови (1985-1991 рр.) : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2017. 192 с.

Монографія присвячена дослідженню питань зміни правового статусу України у період перебудови (1985–1991 рр.). У роботі проаналізовано конституційно-правовий та міжнародно-правовий статус України до початку й у період перебудови. Особлива увага приділяється дослідженню нормативно-правових актів 1985–1991 рр., які привели до розширення правового статусу України у зазначений період.
Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, працівників державного апарату, усіх, хто цікавиться історією держави і права України.
Баймуратов М. О., Хоббі Ю. С. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія. Суми : Університетська книга, 2013. 302 с.

У монографії розглядаються актуальні питання модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами. Досліджується проблематика суверенітету держави, його роль у становленні конституційного ладу держав в умовах глобалізації; співвідношення та протиріччя суверенітету держави та європейської інтеграції, проблеми суверенітету у відносинах Європейського Союзу з державами-кандидатами.


Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Фактор, 2014. 216 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню гарантій державного суверенітету України з урахуванням новітніх конституційно-правових ідей і тенденцій розвитку теорії і практики. Проаналізовано якісний і кількісний вплив глобалізації на розмивання суверенних прав національних держав, які раніше (від заснування Вестфальскої системи — до середини ХХ століття) вважалися недоторканими. Надано класифікацію гарантій державного суверенітету (юридичні, військові, економічні та міжнародно-правові), визначення їх додаткових — нормативної та інституційної складових.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-правників.
Гавриленко В. В. Трансформація державного суверенітету в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії та реалізації : монографія. Одесса : Феникс, 2017. 136 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових аспектів визначення та реалізації державного суверенітету. В роботі розглянуті концептуальні підходи до визначення внутрішнього та зовнішнього аспектів державного суверенітету, проведений аналіз юридичного змісту правосуб’єктності держави, форм та методів реалізації суверенних повноважень у державній політиці. На прикладі держав-членів Європейського Союзу показано сучасні процесі трансформації державного суверенітету.
Дослідження має теоретичне і практичне значення в сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції, його матеріали можуть бути широко використані в правозастосовчій практиці, науково-дослідній роботі та навчальному процесі.

Наукова бібліотека
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, 2021

(057) 704-92-13
http://library.nlu.edu.ua
вул. Пушкінська, 84 А, Харків, Україна, 61000
library@nulau.edu.ua
Укладач та дизайн: провідний бібліограф Наталія Журавель

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website